Klauzula informacyjna w zwi您ku z obowi您ywaniem RODO

Klauzula informacyjna P.H.U. PINUS w sprawie przetwarzana danych osobowych przy u篡ciu systemu monitoringu wizyjnego w zwi您ku z obowi您ywaniem RODO
 
W zwi您ku z art. 13 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/670 z 27.4.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s1), dalej: RODO, P.H.U PINUS informujemy Pani/Pana i:
 
1. System Monitoringu wizyjnego obejmuje budynek firmy w miejscowo軼i Turek Milewskiego 14 w tym jego wej軼ia, wyj軼ia, korytarze, pomieszczenia biurowe, magazyny oraz obszar wokó budynku w zale積o軼i od umieszczenia kamery, a ze szczegó這wym wskazaniem obszaru obj皻ego systemem monitoringu mo積a zapozna si po pisemnym uzasadnionym wniosku z這穎nym w tej sprawie u Administratora danych. 
2. Administratorem Pa雟twa danych osobowych jest P.H.U. PINUS
3. W P.H.U. PINUS mo積a kierowa pytania zwi您ane z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizowa prawa, o których mowa w pkt 9 za po鈔ednictwem poczty tradycyjnej b康 elektronicznej. 
4. Rejestracji i zapisowi danych na no郾iku podlega tylko obraz bez d德i瘯u. Rejestrowane przez kamery monitoringu wizyjnego dane s zapisywane i dost瘼ne przez okres do 21 dni, z wyj徠kiem sytuacji opisanej w punkcie 5. Czas przechowania uzale積iony jest od liczby zdarze i pojemno軼i dysku rejestratora. W przypadku zapisania ca貫go dysku, dane zostaj automatycznie nadpisywane.
5. W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowi dowód w post瘼owaniu prowadzonym przez organy publiczne lub gdy administrator powzi掖 informacj, 瞠 mog one stanowi dowód w post瘼owaniu, termin wskazany w punkcie 4 ulega przed逝瞠niu do czasu prawomocnego zako鎍zenia post瘼owania.
6. Po up造wie terminów, wskazanych w pkt 4 oraz pkt 5, rzeczone nagrania obrazu zawieraj帷e dane osobowe podlegaj zniszczeniu.
7. Nagrania obrazu zawieraj帷e dane osobowe mog zosta przekazane wy陰cznie podmiotom uprawionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. policji, prokuraturze, s康om.
8. Dane osobowe przetwarzane s na podstawie art. 6 ust 1lit. f RODO, który stanowi, i przetwarzanie jest niezb璠ne do celów wynikaj帷ych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.  
9. Niniejszym informujemy, i przys逝guje Pani/Panu prawo dost瘼u do zarejestrowanych Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usuni璚ia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak瞠 prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych – na zasadach wskazanych w RODO (art.15-22 RODO). Zarejestrowane Pa雟twa dane osobowe nie b璠 przekazywane do pa雟twa trzeciego.
10. P.H.U PINUS nie przetwarza danych osobowych w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.