Obowi您ek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informujmy, 瞠:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.H.U. „PINUS” Tadeusz Pisula, Turek Milewskiego 14  NIP 6680003353 (zwane dalej PHU PINUS)
2. Kontakt z administratorem danych (63) 289- 10 - 00, e-mail: biuro@pinus.turek.pl lub tradycyjn poczt na adres wskazany powy瞠j.
3. Pani/Pana dane przetwarzane s przez P.H.U. PINUS w celu realizacji umowy i innych 鈍iadcze na podstawie udzielonej zgody a tak瞠 w celu wype軟ienia obowi您ków wynikaj帷ych wprost z przepisów prawa, a tak瞠 dla celów wynikaj帷ych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez P.H.U. PINUS. 
4. Pani/Pana dane mog by tak瞠 przetwarzane na podstawie dobrowolnej, konkretnej, 鈍iadomej i jednoznacznej zgody na przetwarzanie udost瘼nionych przez Pani/Pana danych osobowych.
5. Pa雟twa dane osobowe b璠 przetwarzane przez okres obowi您ywania umowy lub do czasu wyga郾i璚ia wzajemnych roszcze wynikaj帷ych z umowy z P.H.U. PINUS.
6. Odbiorcami Pa雟twa danych osobowych mog by podmioty wspó逍racuj帷e z P.H.U. PINUS.
7. Zebrane od Pa雟twa dane osobowe nie b璠 przekazywane do podmiotów poza UE/EOG.
8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 podmioty upowa積ione na podstawie przepisów prawa m.in. S康y, Prokuratura, Policja, Krajowa Administracja Skarbowa, Komornik S康owy, Zak豉d Ubezpiecze Spo貫cznych, opieka spo貫czna o ile zaistniej przes豉nki do takiego udost瘼nienia. 
9. Pani/Pana dane nie b璠 przekazywane do pa雟tw trzecich.
10. W zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych przys逝guj Pani/Panu nast瘼uj帷e prawa:
1) prawo 膨dania dost瘼u do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usuni璚ia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo do cofni璚ia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wp造wu na zgodno嗆 z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni璚iem;
2) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji uznania, 瞠 przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy w zakresie ochrony danych osobowych;
11. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego powodu
12. Pani/Pana dane osobowe nie b璠 poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym równie profilowaniu.
P.H.U. PINUS zapewnia, 瞠 podejmuje wszelkie dzia豉nia niezb璠ne do zapewniania, aby Pana/Pani dane by造 w nale篡ty sposób chronione i zabezpieczone.